آغازیدن

سایت رسمی « مهندس شادی زهره وندی » را با شعری زیبا می آغازیم.

چیزی بسان دریا
با موج های رخشان
چیزی بسان رویا
با سازهای بربت
خشخاش های رقصان
در آغوش باد ها
چیزی بسان گشتن
در باغ های جوشان
بر بستر معما
بر خواند مرا
ز دور ها
چیزی مرا برای
شب ها و داستان و رویا

سروده ی مهندس « فرشید خیرآبادی »